ઘણા સાઇટ્સ માટે પૂછો વ્યક્તિગત માહિતી, જેમ કે ઉંમર, તમારા નિવાસ સ્થાને અથવા તો તમારી છાતી! હું પરીક્ષા પરંતુ છું, ન અત્યાર સુધી આ વી તીવ્ર છે.

અથવા મોકલી જાહેરાત તીવ્ર ખરાબ સંકેત આપે છે. દેખીતી રીતે, અમે જરૂર ખર્ચ આ સાઇટ, અમે સમજીએ છીએ, જોકે, પ્રાપ્ત હજારો સ્પામ ઇમેઇલ્સ માં તેના ઈ-મેલ.

ઉલ્લેખ કરી શકે છે અને આર સેંકડો જાહેરાતો સંપૂર્ણ અનામી, શું સારી હોઇ શકે છે

About